top of page

KAIP TAPTI NARIU?

Kas gali tapti nariu?

 • Asociacijos nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs, nepriekaištingos reputacijos fiziniai asmenys. 

 • Asociacijos nariais gali būti ir jaunesni kaip 18 metų, bet vyresni kaip 16 metų asmenys, kurie asociacijoje gali įgyti teises ir pareigas Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

 

Ką daryti kad tapti nariu?
 • Asmenys, norintys tapti Asociacijos nariais, pateikia Vadovui ar jo įgaliotam asmeniui tokius dokumentus:

 1. nustatytos formos prašymą su nuotrauka - anketą;

 2. dokumentą, patvirtinantį stojamojo mokesčio sumokėjimą;

 • Stojamojo ir nario mokesčio dydį ir mokėjimo tvarką nustato Visuotinis narių susirinkimas.

 • Nepriekaištingos reputacijos asmeniu laikomas asmuo, kuris atitinka Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo ar kitų įstatymų nustatančių nepriekaištingos reputacijos reikalavimus statutiniams valstybės tarnautojams, kariams, kariams savanoriams ar šauliams keliamus reikalavimus.

 • Vadovas, gavęs prašymą ir įstatuose numatytus dokumentus dėl priėmimo į narius, prašymą apsvarsto ir ne vėliau kaip per 20 dienų priima vieną iš šių sprendimų:

 1. patenkinti prašymą, su sąlyga, kad Asmuo, norintis tapti Asociacijos nariu, išlaikys Visuotinio narių susirinkimo patvirtintomis sąlygomis Saugaus elgesio su sportiniu šaunamuoju ginklu testą ir sumokės nario mokestį ne vėliau kaip per 20 dienų nuo sprendimo patenkinti prašymą priėmimo;

 2. įpareigoti per nustatytą laiką pateikti papildomą informaciją;

 3. prašymo netenkinti.

 • Pilnateisiu Asociacijos nariu tampama gavus Vadovo patvirtintos formos Asociacijos nario pažymėjimą.

 • Nepatenkinus asmens prašymo priimti jį Asociacijos nariu arba asmeniui neįvykdžius sąlygos ar įpareigojimo, sumokėtas stojamasis mokestis negrąžinamas.

 

Naujai priimtam nariui pažymėjimas išduodamas asmeniškai, prieš tai privalomai pateikus anketos originalą, jei prieš tai ši anketa buvo pateikta tik elektroniniu būdu.

 

Informacija apie nario mokesčio dydį.

Kas, kaip?

bottom of page